پایگاه تحلیلی خبری صبح مجلس

شماره مجوز از معاونت مطبوعات وزارت ارشاد: ۹۴۱۳۴

مدیر مسئول و صاحب امتیاز: شریف زمانی شاه بلاغی

مرام نامه: صبح مجلس با شعار مجلس از صبح شروع می شود و با پوشش تخصصی اخبار مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن وقت مخاطبین و انبوهی از خبرها سعی در ارائه بهترین اخبار و تبدیل آن به تحلیل و گزارش و یادداشت دارد تا مخاطبین بتوانند در کمترین زمان نسبت به اخبار پیرامون مجلس و نمایندگان عمق پیدا کرده و بهتر بیاندیشند و تصمیم بگیرند.

ما در صبح مجلس نمی خواهیم انبوهی از اخبار را منتشر کنیم که مخاطب را سردرگم کنیم برای همین طراحی صبح مجلس بصورتی است که حواس مخاطب پرت نشود و بتواند به درستی مطالب را ببیند.

ما در صبح مجلس اصل را بر صداقت و شفافیت گذاشته به امید روزی که حق بر باطل همیشه پیروز باشد.

صبح مجلس مرام نامه‌ی خود را بر پایه‌ی حمایت از کلیت مجلس و شان نمایندگی قرار داده است که این امر همان دفاع از رای مردم به نمایندگان مردم است.